ค้นหา

Google
WWW Kruyuti.Blogspot.com

BC 314 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 2/2553
วิชา BC 314 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์การศึกษาฯสถาบันรัชต์ภาคย์ ชัยภูมิ

ข้อมูลรายวิชา         
    Course Cyllabus  คลิก
ข้อมูลผู้สอน         นายยุติ  พลเรือง
      การศึกษา              : วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ICT)
      โทรศัพท์               :  0898264484 , 0868678471
       E-mail                  : kruyuti@gmail.com
       Facebook             : http://www.facebook.com/kruyuti
       Blog                     : http://kruyuti.blogspot.com/

ข้อมูลเอกสารประกอบการสอน

    สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชา
                      Course Cyllabus  คลิก
                      เอกสารประกอบการสอน  คลิก

    สัปดาห์ที่ 2
                      เอกสารประกอบการสอน  คลิก
    สัปดาห์ที่ 3
                      เอกสารประกอบการสอน  คลิก
    สัปดาห์ที่ 4
                      แนวข้อสอบกลางภาค  คลิก
                      ให้นักศึกษา Download ไฟล์เอกสารแต่ละสัปดาห์ อ่านเตรียมตัวดี ๆ นะครับ
    สัปดาห์ที่ 5
                      ข้อสอบกลางภาค E-Midterm  คลิก
                      **1.ให้นักศึกษา Print Screen ข้อสอบแต่ละข้อ ลงใน Word **
                      **2.ให้บอกคำตอบที่นักศึกษาตอบ และเฉลยคำตอบด้วย

                             ในแต่ละข้อ **
                      **3.บันทึกชื่อ Midรหัสนักศึกษา.doc 

                             ส่ง E-mail : kruyuti@gmail.com **

BC 417 โปรแกรมประยุกต์ในงานธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

BC 417  โปรแกรมประยุกต์ในงานธุรกิจ
ศูนย์การศึกษาฯสถาบันรัชต์ภาคย์  จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลรายวิชา         
    Course Cyllabus  คลิก


ข้อมูลผู้สอน         นายยุติ  พลเรือง
      การศึกษา              : วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ICT)
      โทรศัพท์               :  0898264484 , 0868678471
       E-mail                  : kruyuti@gmail.com
       Homepage           : http://113.53.250.165/4121103
       Facebook             : http://www.facebook.com/kruyuti
       Blog                     : http://kruyuti.blogspot.com/

ข้อมูลเอกสารประกอบการสอน

    สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชา
                      Course Cyllabus  คลิก
                       แบบทดสอบก่อนเรียน คลิก 
 ดาวน์โหลด
       โปรแกรม appserv คลิก
       โปรแกรม Joomla คลิก

       เอกสาร 1 คลิก
       เอกสาร 2 คลิก
       เอกสาร 3 คลิก

ผลคะแนน/ผลสอบ
       คะแนนรวม(ไม่เป็นทางการ) คลิก

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 2/2553
วิชา 3204 – 2013  โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ

ข้อมูลรายวิชา         
    Course Cyllabus  คลิก

ข้อมูลผู้สอน         นายยุติ  พลเรือง
      การศึกษา              : วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ICT)
      โทรศัพท์               :  0898264484 , 0868678471
       E-mail                  : kruyuti@gmail.com
       Homepage           : http://113.53.250.165/4121103
       Facebook             : http://www.facebook.com/kruyuti
       Blog                     : http://kruyuti.blogspot.com/

ข้อมูลเอกสารประกอบการสอน

    สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชา
                      Course Cyllabus  คลิก


เอกสารใบงาน
     1.ใบงานที่ 1 ส่งแบบเสนอหัวข้อโครงงาน และบทที่ 1 บทนำ ที่ E-mail : kruyuti@gmail.com
         แบบเสนอหัวข้อโครงงาน คลิก 
         ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อโครงงาน คลิก 
         ตัวอย่างบทที่ 1 (CAI) คลิก
         ตัวอย่างบทที่ 1 (Database) คลิก
     2.ใบงานที่ 2 ส่งบทที่ 2 งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่ E-mail : kruyuti@gmail.com


         ตัวอย่างบทที่ 2 (CAI) คลิก
         ตัวอย่างบทที่ 2 (Database) คลิก

      3.ตัวอย่างบทที่ 3 คลิก

กำหนดส่งงาน
ภาคปกติ วันที่  3 มี.ค.2554
ภาคสมทบ วันที่ 5 มี.ค.2554
สิ่งที่ต้องส่ง
1. รูปเล่มโครงงาน (ปก คำนำ สารบัญ แบบเสนอหัวข้อฯ บทที่ 1-3 บรรณานุกรม  ประวัติผู้จัดทำ)
         ตัวอย่างรูปเล่มโครงงาน คลิก
2. CD (ไฟล์ผลงาน  ไฟล์เอกสาร  ไฟล์นำเสนอ) แนบมาท้ายเล่ม
กำหนดส่งงานที่แก้ไข ครั้งที่ 1
ภาคปกติ และภาคสมทบ 16 มี.ค.2554

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

หน้าแรก

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ยินดีต้อนรับ สู่ Blog ครูพันธ์ใหม่ หัวใจไอที ครับ

ประวัติการศึกษา

ระดับระดับประถมศึกษา 
            โรงเรียนบ้านหนองบง  จังหวัดนครราชสีมา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
            โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
            โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค  จังหวัดชัยภูมิ
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
            สถาบันราชภัฎจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) 
            สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ICT) 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา


ผลงานการสอนและงานพิเศษ

                ผลงานด้านการสอน
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรได้รับการประเมินเป็นครูต้นแบบโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 11  ประจำปีการศึกษา  2544”  จากชมรมการศึกษาเอกชน
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนแผนการสอนตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542” จากชมรมการศึกษาเอกชน ร่วมกับโรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนเขตการศึกษา 11
                ปี 2544               ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อการเรียนการสอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิชาการ โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูแกนนำจากสำนักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 9 ร่วมกับชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร สารวัตรนักเรียนและนักศึกษาระดับปฏิบัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรกรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (2) ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 53  ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ  จากกระทรวงศึกษาธิการ
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอนุลาลโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10  จากชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีอุปการคุณ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน-นักศึกษาโรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค  จากโรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการติดสินกีฬาประเภทฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2554 จากโรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร โปรแกรม Foxpro for Windows”   จากโรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรได้ผ่านการอบรม เรื่อง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดให้โทษ  จากสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่มีความดีเด่นด้านการเป็นผู้นำ  จากโรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค
                ปี 2545               ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับในพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ วันที่ 16 มกราคม 2545  จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอเมืองชัยภูมิ
                ปี 2545               ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนจากชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2545               ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ”  จากกลุ่มโรงเรียนนาฝาย ร่วมกับ โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค
                ปี 2545               ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2545 ”  จากโรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2545               ได้รับเกียรติบัตรได้ผ่านการอบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประกันคุณภาพภายใน  เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก  จากโรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2545               ได้รับเกียรติบัตรได้ผ่านการอบรม  การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2545               ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม  เทคนิคการสอนแนวใหม่ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2546               ได้รับเกียรติบัตรได้เป็นวิทยากรในการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น จากโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
                ปี 2546               ได้รับเกียรติบัตรได้ผ่านการอบรม เรื่อง เทคนิคการทำแผนการสอน จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2546               ได้รับเกียรติบัตรได้ผ่านการอบรม เรื่อง ครูยุคปฏิรูปการศึกษา จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2546               ได้รับเกียรติบัตรได้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการ ค่ายครูอาสา (ครูกัลยาณมิตร) ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                ปี 2547               ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งกีฬา-กรีฑาโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
                ปี 2548               ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง คอมพิวเตอร์กับคนทำงาน ปี 2009 ”  จากจังหวัดชัยภูมิ
                ปี 2548               ได้รับเกียรติบัตรได้มอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548 ”  จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2549               ครูที่ปรึกษาโครงงาน เต้าเสียบป้องกันไฟฟ้ารั่ว-01” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับอาชีวและอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                ปี 2549               Silver Award  “The  Electric  Socket have Alternating System 01” ISIE 2006  Korea Invention  Promotion  Association
                ปี 2549               ได้รับเกียรติบัตรได้ทำหน้าที่วิทยากร เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle ”  จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2551               ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2552               ได้รับเกียรติบัตรได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เนื่องในงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2552               ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2552               ได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร(C-BAC SD TOUR) ปีการศึกษา 2551”  จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
                ปี 2552               ได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จากสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร่วมกับ สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2552               ได้รับหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากร  เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS”  จากศูนย์การศึกษาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ จังหวัดชัยภูมิ
                ปี 2552               ได้รับเกียรติบัตร ได้รับยกย่องในด้าน การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเยี่ยม จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2553               ได้รับหนังสือชมเชยการมาปฏิบัติงาน จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2553               ได้รับเกียรติบัตรได้รับยกย่องในด้าน การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเยี่ยม จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2553               ได้รับเกียรติบัตรได้เข้ารับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข จากสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2553               ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็นคณะวิทยากรในการจัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ฟื้นฟูคุณธรรมนำชีวิต จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2553               ได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมการปฏิบัติวิปัสสนาเจริญสติปัฎฐาน 4 ประจำปีการศึกษา 2553 ”  จากศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน ร่วมกับ สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
                ปี 2553               ได้รับเกียรติบัตรได้เผ่านการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                ปี 2553               ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประกวดการผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                ปี 2553               ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอคุรุสภาอนุมัติเป็น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553”  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ผลงานด้านงานพิเศษ
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรกรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (2) ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 53  ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ  จากกระทรวงศึกษาธิการ
                ปี 2544               ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอนุลาลโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10  จากชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
                ปี 2546               ได้รับเกียรติบัตร “Certified Information Technology User”  จาก Nectec
                ปี 2547               ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งกีฬา-กรีฑาโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ
                ปี 2548               ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายประมวลผลและพัฒนาระบบประมวลผลงานแข่งทักษะวิชาการเป็นเลิศ เทิดพระเกียรติองค์ราชัน
                ปี 2549               ได้รับเกียรติบัตรความรู้เบื้องต้นและการใช้ประโยชน์จาก E-Learning”  จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                ปี 2549               ครูที่ปรึกษาโครงงาน เต้าเสียบป้องกันไฟฟ้ารั่ว-01” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับอาชีวและอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                ปี 2549               Silver Award  “The  Electric  Socket have Alternating System 01” ISIE 2006  Korea Invention  Promotion  Association
                ปี 2549               ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายประมวลผลและพัฒนาระบบประมวลผลงานแข่งทักษะวิชาการเป็นเลิศ เทิดพระเกียรติองค์ราชัน
                ปี 2550               ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายประมวลผลและพัฒนาระบบประมวลผลงานแข่งทักษะวิชาการเป็นเลิศ เทิดพระเกียรติองค์ราชัน
                ปี 2551               ได้พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบ Log file ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยใช้ IPCOP 
                ปี 2552               ได้พัฒนาเว็บไซต์ครูยุคใหม่หัวใจไอที และพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle
                ปี 2553               ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายประมวลผลและพัฒนาระบบประมวลผลงานแข่งทักษะวิชาการเป็นเลิศ เทิดพระเกียรติองค์ราชัน
                ปี 2553               ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประกวดการผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ช่องทางการติดต่อครูยุติ

            โทรศัพท์          :  0898264484 , 0868678471
E-mail             : kruyuti@gmail.com
Homepage      : http://113.53.250.165
Facebook        : http://www.facebook.com/kruyuti
Blog                : http://kruyuti.blogspot.com

การเขียนโปรแกรมฯ GUI

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เอกสารการสอน วิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
ข้อมูลครูผู้สอน
      การศึกษา              : วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ICT)
      โทรศัพท์               :  0898264484 , 0868678471
       E-mail                  : kruyuti@gmail.com
       Homepage           : http://113.53.250.165/e-learning
       Facebook             : http://www.facebook.com/kruyuti
       Blog                     : http://kruyuti.blogspot.com/
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
     ขั้นตอนการสมัครและใช้งาน E-Learning คลิก
     1. E-Learning ครูยุคใหม่ หัวใจไอที คลิก
     2. Download โปรแกรม VB 6 คลิก

โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

เอกสารการสอนวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ

ข้อมูลรายวิชา
     รหัสวิชา
     จำนวนนก./คาบ
     คำอธิบายรายวิชา
ครูผู้สอน                      อาจารย์ยุติ  พลเรือง
เอกสารประกอบการสอน
     1. คู่มือการใช้งานโปรแกรม BC Account GL 2.0 คลิก

ใบงาน

แบบทดสอบ
     1. แบบทดสอบครั้งที่ 1
          1.1 ให้นักศึกษา สร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ ชื่อ Test1-เลขที่-ชื่อนักศึกษา ในโฟลเดอร์ D:/pws2-2
          1.2 ให้นักศึกษากำหนดค่าเริ่มต้น ดังนี้
                 - ข้อมูลบริษัท  นักศึกษากำหนดเอง ไม่ต้องมีแผนก โครงการ และอื่น ๆ
                 -  กำหนดสมุดรายวัน 5 เล่ม 01 สมุดรายวันซื้อ 02 สมุดรายวันขาย 03 สมุดรายวันจ่าย 04 สมุดรายวันรับ 05 สมุดรายวันทั่วไป
                 - กำหนดงวดบัญชี ปี 2553
                 - กำหนดผังบัญชีตามโจทย์ที่กำหนด   คลิก

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมและอัลกอลิทื่ม

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 2/2553
วิชา 4121103 การเขียนโปรแกรมและอัลกอลิทื่ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ข้อมูลรายวิชา         
    Course Cyllabus  คลิก

ข้อมูลผู้สอน         นายยุติ  พลเรือง
      การศึกษา              : วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ICT)
      โทรศัพท์               :  0898264484 , 0868678471
       E-mail                  : kruyuti@gmail.com
       Homepage           : http://113.53.250.165/4121103
       Facebook             : http://www.facebook.com/kruyuti
       Blog                     : http://kruyuti.blogspot.com/

ข้อมูลเอกสารประกอบการสอน

    สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชา
                      Course Cyllabus  คลิก
    สัปดาห์ที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
                       ไฟล์เอกสาร ไฟล์ pdf
    สัปดาห์ที่ 3 ส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์
                       ไฟล์เอกสาร ไฟล์ pdf
    สัปดาห์ที่ 4 กระบวนการเขียนโปรแกรม
                          ไฟล์เอกสาร ไฟล์ pdf
    สัปดาห์ที่ 5 กระบวนการสร้างอัลกอริทึ่มและ Flowchart
                          ไฟล์เอกสาร ไฟล์ pdf สัญลักษณ์ผังงาน คลิก
    สัปดาห์ที่ 6 การออกแบบอัลกอริทึ่ม
                          แนวข้อสอบกลางภาค คลิก
    สัปดาห์ที่ 7 โครงสร้างโปรแกรม
                          แนวข้อสอบกลางภาค คลิก
    สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค (E-Midterm)
                    ข้อสอบกลางภาค คลิก

    สัปดาห์ที่ 9-15   การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C
                    โปรแกรม TC++ คลิก
                    ไฟล์เอกสารโปรแกรม TC++01 คลิก
                    ไฟล์เอกสารโปรแกรม TC++02 คลิก
                    ไฟล์เอกสารโปรแกรม TC++03 คลิก
       ใบงานที่ 1 ภาษา C++ คลิก
       ใบงานที่ 2 ภาษา C++ คลิก


    สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค (E-Final & Programming)
       ข้อสอบภาคปฏิบัติ ภาษา C++ คลิก

เอกสารใบงาน
     1.ใบงานที่ 1 ส่งรูปภาพ ประวัติส่วนตัว ที่ E-mail : kruyuti@gmail.com
     2.ใบงานที่ 2 ไฟล์ pdf  ไฟล์ Word
     3.ใบงานที่ 3 ไฟล์ pdf  ตัวอย่าง

แบบทดสอบ
     1. แบบทดสอบก่อนเรียน   คลิก  ผลคะแนน คลิก

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

ผลคะแนน
      1.นักศึกษา กศ.ปช. คอมพิวเตอร์ศึกษา  คลิก

ข่าวเด่นข่าวด่วน

ข่าวการศึกษา

ข่าวไอที

ข่าวกีฬา

ข่าวบันเทิง

ข่าวธุรกิจ

ข่าวเกมส์